A T A K T U R İ Z M
  • Cumhuriyet Mh. Özgürlük Cd. No: 13/4 Çayırova - KOCAELİ
  • 444 70 18
  • English

Kamera Aydınlatma Metni

ATAK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan ATAK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.


MERSİS Numarası: 94001759600012 Adresi: Cumhuriyet Mh. Özgürlük Cad. No: 13/4 Çayırova KOCAELİ Telefon: 0 216 392 24 25 E-mail: info@atakturizm.com
ATAK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. içerisinde belli konumlarda bulunan kamera kayıtlarını: Fiziksel

mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütül- mesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini

amacıyla işlemektedir. Güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için

uygulanmakta, kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alan- larda izlemeye tabi tutulmamaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusu meşru menfaati, sözleşmenin ifası” hukuki sebebine dayanarak, işyerleri güvenliğin sağlanması, bina ve tesislerin yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, verimliliğinin arttırılması, iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin

sağlanması, iş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, çalışma koşulları- nın belirlenmesi faaliyetlerinden elektronik ortamda kaydedilmekte, otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli

her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler ulaşılabilmek- tedir.

Kamera kayıt verileriniz mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, ayrıca dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 11. maddesi gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:
• Firmamıza başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğren- me,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişi- sel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aley- hinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme. Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, web sitesi Kişisel Verilerin Korunması menüsünde bulunan Başvuru Formunu ATAK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz. ATAK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.